Asistan hekimler ucuz iş gücü değildir

BASINA VE KAMUOYUNA ;

Sağlık Bakanlığı, TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) için 18.04.2022 tarihinde 12294 kişilik asistan kadro açtığını duyurdu. 2020 ve 2021’de 6 aylık periyotlarla açılan bu kadro sayıları, 2022 Mart sınavı için iki katına çıkarılmış oldu.

Sağlık ortamında yaşanan büyük sorunlara, eğitim niteliği düşünülmeksizin, sayısal artışlarla çözüm arandığı görülmektedir. Sağlık sisteminin gerçek sorunlarını ve çözümlerini dikkate almadan, popülist, bilimsellikten uzak ve konunun muhataplarıyla ortak çözümlerde bulunulmadan sunulan bu çözüm uygulamaları kabul edilemez.

Asistanlık dönemi bir eğitim sürecidir. Eğitim verilecek birimlerin akademik donanım, yeterli/nitelikli teorik ve pratik eğitim ortamı, fiziksel ve teknolojik altyapı olanakları gibi unsurlar dikkate alınarak bilimsel yaklaşımla belirlenmesi gerekliliği açıktır. Söz konusu bütün bu faktörler bir anda nasıl değişmiştir ki kadro sayıları bu düzeyde arttırılmıştır (!)

“Giderlerse gitsinler biz asistan hekimlerimizle devam ederiz.” ifadesinden sonra bu şaşırtıcı derecede kadro arttırımı, sağlık çalışanlarının tükenme noktasına geldiği aşamada nasıl bir çözüm arandığını göstermektedir.

UDEK (Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu) bu konunun direkt muhatabıdır ve yaptıkları açıklamalarda eğitimin niteliğini düşürecek bu uygulamanın ivedilikle kaldırılması gerekliliğine vurgu yapmaktadır.

ASİSTAN HEKİMLER UCUZ İŞ GÜCÜ DEĞİLDİR

Asistan hekimlerin nitelikli eğitim hakkı, özlük haklarının iyileştirilmesi istemlerine karşı herhangi bir olumlu yanıt verilmemişken meslektaşlarımızın eğitim alma olanaklarını neredeyse tamamen ortadan kaldıracak ve meslektaşlarımızı ucuz işgücü yapacak bir düzenlemeyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bilim dışı bu yaklaşımla ne nitelikli eğitim ne de sağlık hakkı gerçekleştirilebilir.

Üniversite hastaneleri, temeldeki bilgi üretme amacından koparılarak, tamamen hizmet hastaneleri haline getirilmek istenmektedir. Asistanlar eğitim almak için ihtisas yapıyorlar, bunu fırsata çevirip adeta bir istihdam kapısı ve ucuz emek olarak çalışmaya zorlanmaları kabul edilebilir bir durum değildir

Sayısal olarak şişirilmiş asistan kadrolarıyla sağlığı meta haline getiren bu düzenleme derhal geri çekilmelidir.

Toplumun sağlık hakkına da mesleğimize de eğitim hakkımıza da sahip çıkıyoruz.

Emek bizim söz bizim !

Gaziantep-Kilis Tabip Odası Yönetim Kurulu

Basından Haberler:

Ekspres Gazetesi

Referans Gazetesi

Flaneur Haber