2020-2022 Dönemi Devir – Teslim Töreni

Değerli Meslektaşlarımız;

Gaziantep – Kilis Tabip Odası 2020-2022 dönemi devir-teslim töreni  yeni yönetim kurulunun ilk toplantısı ile 21 Temmuz 2020 Salı günü gerçekleşti. 2018-2020 dönemi yönetim kurulu üyeleri görevlerini yeni dönem yönetim kurulu üyelerine başarı dilekleriyle devir etti.

Görevi devir alan Dr. Ayşegül ATEŞ TARLA aşağıdaki açıklamaları yaparak, görev dağılımı yapıldı.

İYİ HEKİMLİK ADINA; GÜCÜMÜZ BİRLİKTELİĞİMİZ

Ülkemizde çağdaş, laik, demokratik bir ortamda aklın ve bilimin ışığında iyi hekimlik doğrultusunda öncelikle hekimlerin özlük haklarının korunması, geliştirilmesi, çalışma koşullarının ve ücretlerinin iyileştirilmesi için  mücadele etmek;

Covid-19 pandemi döneminde sağlık çalışanları olarak zorlu bir dönemden geçmekteyiz. Bu dönemde yaşanan özlük haklar ve çalışma koşullarına yönelik sorunlar için çalışmak, hekimler arasında dayanışma ve mücadeleyi güçlendirmek, halkımızın, meslektaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın sağlığını korumak;

Covid-19 pozitif meslektaşlarımızın çalıştıkları kurumlar ne olursa olsun hastalıklarının iş kazası / meslek hastalığı olarak tanımlanması için mücadele etmek;

Mesleki çalışma ortamlarında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya dönük düzenlemelerin, tutum belgelerinin, stratejik eylem planlarının oluşturulması ve yaşama geçirilmesini sağlamak;

Emeklilikte insanca yaşayabilecek ücret artışları ve sosyal haklar için etkin mücadele etmek;

Sağlıkta her türlü şiddet ve şiddeti yaratan uygulamalara karşı, toplumun tüm kesimleriyle işbirliği yaparak çözüm üretmek.

Sevgili Dr. Ersin Arslan’nın katledildiği 17 Nisan tarihinin “Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü “olarak kabulü için çalışmak;

Kamu ve özel sektörde çalışan hekimlerde mutsuzluk, umutsuzluk ve tükenmişliğe yol açan sağlık politikaları ve performansa dayalı ödeme sistemi karşısında evrensel iyi hekimlik değerleri ve uygulamalarını savunmak, meslektaşlarımızın haksız uygulamalardan kaynaklanan her türlü mağduriyetlerinin yanında olmak ve hukuki destek vermek;

Aile hekimlerinin statülerinin netleştirilmesi, iş güvencelerinin ve güvenli çalışma ortamlarının sağlanması, sıfır nüfuslu ve binası bulunmayan pozisyonların yarattığı mağduriyetin giderilmesi, kamu binalarında hizmet verilmesinin sağlanması ve çalışma barışını bozan uygulamaların sona erdirilmesi kurumsal ve kamusal sağlık hizmeti için çalışmak;

Sağlıklı bir toplum hedefiyle koruyucu hekimlik uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek, toplumun her kesiminin eşit ve nitelikli sağlık hizmeti almasını sağlamak;

Ciddi bir halk sağlığı sorunu olan aşı karşıtlığı ve alternatif sağlık uygulamalarına karşı mücadele etmek;

Asistan hekimlerin eğitimine ve hekimlik mesleğine haksız yere başlatılmayan hekimlerin haklarını savunmak;

Üniversitelerde akademik özerklik ve nitelikli tıp eğitiminin geliştirilmesini sağlamak;

Meslek odamızın geleceği tıp öğrencilerinin meslek örgütlerini yakından tanımaları için Tıp Öğrenci Kolu’nun (TÖK) aktif çalışmasını sağlamak, odamızın eğitim bursu alan tıp öğrenci sayısını artırmak;

Şehir hastanelerinde, hekimlerin yaşadığı ücret kayıpları ve olumsuz çalışma koşulları konusunda ilimizdeki hekimlerin farkındalığını sağlamak için etkinlik yapmak;

İşyeri hekimlerinin hak ettikleri ücretleri alabilmeleri ve uygun çalışma ortamının sağlanması için mücadele etmek;

İlimizdeki sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve sorunların çözümü için kamu sağlık idaresi, üniversiteler, özel sağlık hizmeti sunucuları, sivil toplum örgütleri, yerel basın ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak;

Hekimlerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda her türlü bilimsel programlar, kurslar ve sosyokültürel etkinlikler düzenlemek, bağlarımızı ve birlikteliğimizi güçlendirmek;

Bütün bu faaliyetleri meslektaşlarımızın mesleki kaygılarını dikkate alarak dürüst, şeffaf, evrensel değerlere saygılı, üyeler arasında mesleki disiplini sağlamak, demokratik ve etik değerleri önceleyen hiç kimseyi ötekileştirmeden dayanışmayı sağlamak,

Son dönemde meslek odalarımıza ve Türk Tabipleri Birliği’ne yapılmak istenen müdahaleleri kabul etmeyerek, hekimlik değerlerini ve mesleki etik ilkelerini savunmak için dayanağını anayasadan gücünü üyelerden alan meslek odamıza sahip çıkalım.

Yönetim kurulu toplantılarımız her Salı günü saat 17.30’ da Tabip Odası binasında yapılmaktadır. Toplantı tüm tabip odası üyelerine açıktır. Toplantılarımıza katılmanızı, önerilerinizi ve desteğinizi bekliyoruz.

Saygılarımızla.

Uzm. Dr. Ayşegül ATEŞ TARLA

Tabip Odası Başkanı

 

GAZİANTEP-KİLİS TABİP ODASI 2020-2022 DÖNEMİ GÖREV DAĞILIMI:

  • Yönetim Kurulu Başkanı : Uzm. Dr. Ayşegül ATEŞ TARLA
  • Genel Sekreter : Op. Dr. İbrahim YERAL
  • Sayman : Dr. Gökçe KOLAĞASI
  • Veznedar : Dr. Ahmet BAYDİLEK
  • Üye : Prof. Dr. Mehmet YILMAZ
  • Üye : Dr. Ulaş YANIK
  • Üye : Uzm. Dr. Alkan KARAKIŞ