Gaziantep Sağlıkçılar Meclisinin Ortak Basın Açıklaması

Tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının özlük hakları için ve bir yıl önce getirilen ceza yönetmeliğinin iptali için 30 Haziran -1 Temmuz’da yapılacak olan iş bırakma konulu basın açıklaması, Gaziantep Sağlıkçılar Meclisi tarafından 30.06.2022 günü Tabip Odası hizmet binasında gerçekleştirildi. Ortak basın metni aşağıdadır.

BASINA VE KAMUOYUNA

Ülkemizde uzun yıllardan beri uygulanagelen Sağlıkta Dönüşüm Programı şu an geldiğimiz noktada ne halkın sağlık hakkını koruyabilmiş ne sağlık camiasını mutlu etmiş ne de tıp eğitiminde nitelik, değer ve moral kaybını önleyebilmiştir.  Sağlık sistemi neresinden tutsanız elinizde kalır duruma gelmiştir.

 Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının tükeniyoruz yönetemiyorsunuz isyanını duymadınız.

 TTB nin, AHEF in ve alandaki bir çok sendikanın uyarılarını, uyarı eylemlerini görmediniz. Hazırladıkları yasa tasarılarını okumadınız. Daha iyisini getirmek üzere geri çektiğiniz özlük haklarında iyileştirme yasa tasarısını aradan 7 ay geçtikten sonra rakamları üçte bire indirerek, malpraktis yasasını bir kurula havale ederek, şiddet tasarısını da kadükleştirerek çıkardınız.

Daha dün ve önceki gün Diyarbakır’da, Şanlıurfa’da ve Gaziantep’te hekime şiddet vakaları yaşandı ve nedense artık şaşırmadığımız gibi hiçbir saldırgan tutuklanmadı, herhangi bir yaptırıma uğratılmadı.  Dünyada eşi benzeri yok dedikleri şiddet yasasının sahadaki karşılığı bu kadardır, bunu herkes görmelidir.  Bu ülkenin neoliberal esintilerle küresel aktörler IMF nin Dünya Bankası nin tavsiyeleri ve uluslararası sermayenin kâr iştahıyla oluşturulan hasta garantili şirket şehir hastanelerine değil, hayatını garanti altına aldığımız hekimlere ihtiyacı vardır.

Bizler koruyucu sağlık hizmetleri öncelikli olmalıdır diye seslendikçe karşımıza işte tam bir yıl önce 30 Haziran 2021 de ceza yönetmeliği çıkardılar.

Bizler iş bırakıyoruz; Çünkü illerde sözleşme fesih komisyonları kuruluyor, Çünkü 42 farklı madde ile cezalandırılma tehdidi altındayız, Çünkü, hak edişlerimiz gün gün eriyor yoksulluk sınırının altında yaşıyoruz, Çünkü ,düşünce özgürlüğünü hedef alan bir yönetmeliğimiz var, Çünkü , şiddete uğruyoruz. Çünkü, koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan bütçe payı her yıl daraltılıyor. Bir söz vardır “bilim ve sanat hürmet görmediği toprakları terk eder” evet ne yazık ki meslektaşlarımız yurtdışına gidiyor.  Son olarak diyoruz ki, Aile hekimliği ödeme ve sözleşme yönetmeliğini geri çekin. Bilinsin ki bu yönetmelik dahil, TTB nin on acil talebi dahil, hastanelerde polikliniklerde ameliyathanelerde ter döken meslektaşlarımızın gerçek emek değeri verilene kadar, üniversitelerde eğitim gören gerek öğrenci ve gerek asistan kardeşlerimiz bilimsel nitelikli ve evrensel ölçütlere uygun eğitim hakkı kazanana kadar mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Susmayacağız. 30.06.2022

Emek bizim söz bizim sağlık hepimizin.

Gaziantep Sağlıkçılar Meclisi Bileşenleri:

Gaziantep – Kilis Tabip Odası, Gaziantep Aile Hekimliği Derneği, Genel Sağlık İş

Hekimsen, SES, Hekim Birliği, Birlik Dayanışma Sendikası