Tabip Odası Aidat Borçlarının Yapılandırılması Hk.

Değerli Üyelerimiz;

Bilindiği gibi 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10. maddesinin 11. fıkrasında tabip odalarının üyelerinden olan aidat alacakları ile odaların Birliğe ödemeleri gereken ödentinin, Yasada öngörülen süre içinde başvurulması ve yine yasada öngörülen süre içinde tam olarak ödenmesi halinde faiz ve gecikme zammı gibi ferilerinin affedileceği düzenlenmiştir. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar, Türk Tabipleri Birliği tarafından belirlenerek tabip odalarına duyurulmuştur.

7326 sayılı Yasadan yararlanılabilmesi ve bu kapsamda olan aidat borçlarının yapılandırılması için 31 Ağustos 2021 gününe kadar hekimlerin tabip odalarına, tabip odalarının Türk Tabipleri Birliği’ne başvurmasının şart olduğu, meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Merkez Konseyine olan birlik payı borçlarının asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksitinin 30 Eylül 2021’e kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi gerektiği bildirilmiştir.

Ancak 27.08.2021 tarihli ve 31581 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile başvuru bildirim ve beyan süreleri ile bunlara ilişkin ilk taksitin ödeme süresi birer ay uzatılmıştır.

Bu nedenle 7326 sayılı Yasadan yararlanılabilmesi için son başvuru süresinin 30 Eylül 2021, ilk taksitin son ödeme süresinin ise 31 Ekim 2021 tarihi olduğunu bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Gaziantep-Kilis Tabip Odası
Yönetim Kurulu

TTB MERKEZ KONSEYİNİN AÇIKLAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

1842/2021                                                                                                                22.06.2021

  TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA 

  Konu : Aidat alacaklarının yapılandırılması.

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10. maddesinin 11. fıkrasında  tabip odalarının üyelerinden olan aidat alacakları ile odaların Birliğe ödemeleri gereken ödentinin, Yasada öngörülen süre içinde başvurulması ve yine yasada öngörülen süre içinde tam olarak ödenmesi halinde faiz ve gecikme zammı gibi ferilerinin affedileceği düzenlenmiştir.

Yasanın uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi Türk Tabipleri Birliği’ne verilmiştir. Tabip odalarıyla yapılan görüşmeler doğrultusunda belirlenen Yasanın Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar şöyledir;

1) 30/4/2021 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla, ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı 09.06.2021  tarihine kadar ödenmemiş olan; 23/1/1953 tarihli ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Merkez Konseyine olan birlik payı borçlarının asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksitinin 30 Eylül 2021’e kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

2) Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için 31 Ağustos 2021 gününe kadar hekimlerin tabip odalarına, tabip odalarının Türk Tabipleri Birliği’ne başvurması şarttır. Başvurunun 31 Ağustos 2021 gününe kadar ulaşması kaydı ile ıslak imzalı dilekçeyle bizzat ya da bu dilekçenin iadeli taahhütlü posta yoluyla veya faksla alacaklı birime iletilmesi gerekmektedir. İnternet üzerinden sanal posla ödeme yapmak isteyenlerin, yapılandırmadan yararlanmak istediğini belirtir yeri işaretleyerek kredi kartıyla en fazla 6 taksit olmak üzere ödemelerini gerçekleştirmeleri durumunda ayrıca bir yazılı başvuruya gerek bulunmamaktadır.

3) Fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecek olması nedeniyle hak kaybı yaşanmaması için başvuru ve ilk taksitin ödenmesine dair sürelere uyulması gerekmektedir.

4) Fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir. Bu nedenle tabip odalarımız, bu konuda üyelerini bilgilendirecek ve ödeme takibini düzenli şekilde yapacaktır. Ayrıca yapılandırması bozulanlara ivedilikle durum bildirilerek ödenmemiş alacak asılların faizi ile birlikte tahsil için yapılması gerekli işlemleri başlatacaktır.

5) Yasa hükmü uyarınca fıkra hükmünden yararlanmak isteyen borçluların fıkrada belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şart olup başvurularda bunun da belgelenmesi gerekmektedir.

6) 09.06.2021 tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dâhil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması halinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılacaktır. Bu takdirde, mahkeme ve icra masrafları ile vekâlet ücretinin ilk taksit tutarı ile birlikte ödenmesi, hesaplamanın buna göre yapılması gerekmektedir.

7) 09.06.2021 itibarıyla üyelerin odalara, odaların da Merkez Konseyine kısmen veya tamamen ödemiş olduğu aidat asıllarına isabet eden ve ödenmemiş olan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

8) Tabip odaları, yukarıda belirtilen esaslar dairesinde aidat tahsilatlarını, kendi olanaklarına göre online (hekimin internet sayfası üzerinde yer alan alandan ödemesi), mail order (hekimin telefonla kredi kartı talimatı vermesi), üyeye bildirilecek tabip odası hesabına banka havalesi/EFT ile ödenmesi veya bizzat tabip odasına gelinerek ödeme yapılması yollarından biri veya birkaçını belirleyebilirler.

9) Tabip odaları, aidat borçlarının yapılandırılmasının koşulları ve ödemeyi hangi usullere yapabileceklerine ilişkin olarak hekimleri ayrıca bilgilendirecektir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Vedat Bulut

TTB Merkez Konseyi

 Genel Sekreteri