5. Zırhlı Tuğay Komutanlığı’ nın Arazisinin İmar Planı Revizyonuna İtirazımız HK.

 

Sayı:    209    /2021                                                                                                  29.04.2021

 

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINA,

GAZİANTEP

Konu: Şehitkamil İlçesi Özgürlük, Göktürk, Beylerbeyi, 8 Şubat ve Karacaoğlan Mahalle sınırları içerisinde nazım ve uygulama imar planı revizyonuna itirazımız hakkında

Şehitkamil İlçesi Özgürlük, Göktürk, Beylerbeyi, 8 Şubat ve Karacaoğlan Mahalle sınırları içerisinde revizyon nazım ve uygulama imar planı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2021 tarih ve 116  sayılı kararı ile onaylanmış, 02.04.2021 tarihinde askıya çıkarılmıştır.

Söz konusu planlama alanını ve yakın çevresini ele alan plan düzenlemesi ilk kez 2019 yerel seçimlerinin öncesinde Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Sayın Fatma ŞAHİN’in seçim programında yer almış, Dülük Ormanıyla komşu olan ve yüzölçümü 1.000 hektara yaklaşan bölgede Medeniyetler Şehri adıyla yeni bir proje duyurulmuştu.

Mimarlar Odası seçim öncesi ortaya çıkan ve oldukça soyut duran bu projeye o dönemde mesafeli yaklaşmış, ve yorumlamak için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu ifade etmişti.

Geçtiğimiz aylarda şehrin kuzeyinde batıda Akçagöze, doğuda Yavuzeli ilçe sınırına uzanan hat üzerinde oldukça büyük boyutlu yeni bir askeri alan sınırı belirlenmesiyle Medeniyetler Şehri Projesi’nin ilk somut adımı atılmış oldu. Stratejik olarak büyük öneme sahip olan Gaziantep’te bu tür bir taşınma kararının muhakkak önemli bir stratejik karar doğrultusunda alındığını öngörmekteyiz.

Bu kararla ilgili kamuoyunu ilgilendiren önemli tartışma konusu, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nın mevcut arazisinin nasıl değerlendirileceğidir.

Kentimiz coğrafi ve iklimsel özellikleri bakımından orman alanlarının çok kısıtlı olduğu bir yapıya sahiptir. İçerisinde bulunduğumuz ve etkileri her geçen gün daha da derinleşen iklim krizi orman alanlarının her m2’sinin önemli olduğunu bize anımsatırken, yaşadığımız Covid-19 salgını toplumların kente ve kent mekanına bakışını topyekûn etkilemiş, daha fazla ve daha nitelikli yeşil alan talebini artırmıştır.

Bu şartlar değerlendirildiğinde, Medeniyetler Şehri Proje alanı olarak duyurulan ve Türkiye’nin insan eliyle oluşturulan en büyük ormanlarından birisi olan Dülük Ormanlarıyla komşu olan bu alan için önerilebilecek en doğru proje, mevcut ormanla bütünleştirilmiş geniş bir orman alanı olacaktır. Toplumun tüm kesimlerinden destek bulacak ve hatta Türkiye’ye örnek olacak bu öneri, şehrin yalnızca bugününü değil, yarınını da kurtaracaktır.

Tecrübelerimiz bize göstermiştir ki; ortasında veya çeperlerinde insan yapılaşması bulunan ormanlar yaşayamıyor. Bu sebeple Medeniyetler Şehri Projesi’nde önerildiği gibi ortasında ve çeperlerinde orta veya yüksek yoğunluklu yapı bulunan bir proje değil, tek görevi yaşamak ve bu şehri yaşatmak olan bir ormana kavuşmak istiyoruz.

İtirazımıza konu olan ve geniş ölçekli projenin ilk adımı olarak imara açılması önerilen yaklaşık 1.000.000 m2’lik kısmın çorak bir özellik göstermesi, imar alanı ilan edilmesi ve orman alanına dahil edilmemesi için gerekçe olmamalıdır. Unutulmamalıdır ki, Dülük Ormanı’nın arazisi de yalnızca yarım asır önce bu özellikleri göstermekteydi. Bu sebeple mevcut arazi koşulları, ormanlaştırmaya engel unsurlar olarak görülmemelidir.

Öte yandan stadyuma yakın kısımları sayılmazsa tamamına yakını kamu mülkiyetinde bulunan bu alanın imara açılması ve özel mülke devredilmesi için yeterli sebep bulunmamaktadır:

  • Öncelikle revizyon kararı, iptal edilen 1/100.000 ölçekli yeni çevre düzeni planındaki, ve hukuken şu an yürürlükte olan 2011 tarihli çevre düzeni planındaki kullanım kararlarına aykırıdır.
  • Çevrede ciddi bir yapılaşma baskısı vardır, batı ve kuzeybatı rüzgarlarının şehir merkezine ulaşabilmesi için önemli bir tampon görevi gören bu bölgenin uzun vadede yapılaşma baskısına karşı korunabilmesi için tümünü ormanlaştırmak tek ve en doğru çözüm olacaktır.
  • Fıstıklık, Beylerbeyi, Beykent bölgesi son yıllarda büyük oranda ve yoğun şekilde yapılaşmıştır. Organize Sanayi Bölgesi ve şehrin batısındaki yeni mahallelerin seyahat talepleriyle birlikte, İpekyolu üzerinde çok yoğun bir araç trafiği oluşmaya başlamıştır. Bu tür müdahaleler çevredeki araç yoğunluğunu daha da artıracaktır.

Örnekler, gerekçeler, hukuki bağlam genişletilebilir. Bu planda aslolan günümüzde orman alanı yaratmanın medeniyet göstergesi olarak kabul görmesi gerçeğinden hareketle bir Medeniyetler Ormanı projesi geliştirmek olmalıdır. Şehir nüfusu ve çeperi düşünülemeyecek ölçüde genişlerken, Dülük Ormanı 30 yıldan uzun süredir hiç genişlememiştir. Tamamına yakını kamu arazisi olan bu alanda kentimize büyük bir orman alanı kazandırmak adına tarihi bir fırsat doğmuştur ve bu fırsat günü kurtaracak ama yarınımızı tehlikeye atacak projeler uğruna heba edilmemelidir.

Söz konusu plan tadilatı planlama ve şehircilik ilkelerine ve üst ölçek kararlarına aykırı olduğundan, kamu yararı ve üstün kamu yararı taşımadığından ve en özellikle de Gaziantep’in ihtiyaç duyduğu yeni orman alanlarını ve bu yönde oluşan kamuoyunu beklentisini karşılayamadığı için İTİRAZ EDİYORUZ. Gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla,

 Yönetim Kurulu Adına

Uzm. Dr. Ayşegül ATEŞ TARLA

Gaziantep – Kilis Tabip Odası Başkanı

EKSPRES GAZETESİ

GÜNEŞ GAZETESİ