Sağlıkta Reklam ve Tanıtım İhlalleri ile Elektronik Ortamlardaki Paylaşımlar

Değerli Meslektaşlarımız;
Bilindiği üzere hekimlik Hipokrates’ten bu yana etik değerleri ile birlikte var olan bir meslektir. Ancak, sağlığın ticarileşmesindeki artışla birlikte, sağlıkta tanıtım etkinliklerinde, özellikle sosyal medya ortamlarında, zaman zaman meslek etiğine aykırı tutumlar alındığı görülmektedir. Bu durum hasta-hekim ilişkisini ve mesleğimizin saygınlığını zedelemektedir.
Uygunsuz tanıtımlar ve reklam hastaların geçerliliği kanıtlanmış ve bilimsel tıbbi bilgilere tarafsız bir biçimde ulaşma hakkını, daha geniş bir ifade ile sağlık eğitimi alma hakkını da olumsuz olarak etkilemektedir.
Bu nedenle; TTB Merkez Konseyinin Sağlıkta Reklam ve Tanıtım İhlalleri ile Elektronik Ortamlardaki Paylaşımlar konulu açıklamasına http://www.ttb.org.tr/yazisma_goster.php?Guid=eab2f60a-41c5-11ea-96d2-49e293396346  adresinden ulaşabilirsiniz.
Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Gaziantep-Kilis Tabip Odası Yönetim Kurulu