KENTİMİZDE COVİD 19 SALGINI NEDEN DURDURULAMIYOR?

KENTİMİZDE COVİD 19 SALGINI NEDEN DURDURULAMIYOR? TEK SUÇLU HALKIMIZ MI? İL PANDEMİ KURULUMUZ NE ZAMAN SORUMLULUK ALACAK?
Kentimiz özelinde vaka sayılarında ciddi artışların olduğu bir dönemde, 1 Haziran tarihi itibariyle ülkemizde pandemi süreciyle ilgili uygulanmakta olan birçok kısıtlama kaldırıldı. Bununla birlikte kentimizde salgın gerçekliğimizle örtüşmeyen, kontrolsüz artan yoğun nüfus hareketliliğini, tedbirsizlik, kuralsızlık ve geliştirilen duyarsızlığı üzülerek görmekteyiz. Kamu idaresince yaratılan sanal iyilik halinin aksine, bizzat sahada ürkütücü salgın gerçeğimizle her an yüz yüze olan hekim meslek örgütü olarak, halkımızın ve sağlık çalışanlarımızın sağlığından gerçekten endişeliyiz. Halkımızın, meslektaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın sağlığına duyduğumuz sorumluluk ve de kamusal görevimiz gereği; sürecin doğru yönetilmesine katkı sunabilmemiz açısından bilmemizin yararlı olacağını düşündüğümüz soruların cevaplanmasını kamuoyu önünde, İlimiz Kamu idaresinden acilen talep ediyoruz. Bu cevapları kamuoyunun bilmesinin salgınla mücadeleye toplumun katılımını arttıracağına inanıyoruz.
1. Sağlık Bakanlığımızca açıklanan verilere göre ülkemiz genelinde yeni hasta sayısında azalmanın aksine kentimizde hasta sayısındaki artışın nedenleri nelerdir? Kamu idaremizce bir dönem basınla paylaşılan verilerimizin paylaşımından neden vaz geçilmiştir?
2.İlimiz için hesaplanan R0 (Temel üreme katsayısı) değeri nedir? Farklı yaş gruplarında ve toplum kesimlerinde olgu fatalite hızları nedir?
3. İlimizde test yapılan merkez sayısı kaçtır? Günlük maksimum test kapasitemiz kaçtır? Günlük yapılan test sayımızı kaçtır? Bugüne kadar yapılan toplam test sayısı kaçtır? Test sonuçları ne kadar sürede çıkmaktadır? Hastanelere günlük verilen test çubuğu sayısı kaçtır?
4.Sağlık bakanlığımızca İl kamu idaremize ve İl Sağlık idarecilerimiz tarafından da sahada ki meslektaşlarımıza, Halk sağlığı bilimin gerektirdiği şekilde hasta yönetimine müdahale anlamına gelen ve toplum sağlığı açısından çok ciddi olumsuz sonuçları olacak; ‘’test sayılarının azaltılması ‘’ ile ilgili herhangi sözlü talimat verilmiş midir? Bu talimatlar nedeniyle hastanelere verilen sürüntü test çubuğu sayısı azaltılmış mıdır?
5. Sağlık Bakanlığı Bilim kurulumuzun hazırladığı rehberde önerildiği gibi Covid pozitifliği saptanmış hastaya yakın temaslılara (semptomu olmasa dahi) test yapılmakta mıdır? Temaslıların ne kadarına karantina hangi koşullarda uygulanmaktadır?
6.İlimizdeki hastanelerde yatan Covid 19 pozitif vaka sayısı, şüpheli vaka sayısı, yoğun bakımlarda yatan hasta sayısı, evlerde takip edilen şüpheli hasta sayısı ve ölüm sayısı kaçtır? Yaş, cinsiyet ve risk gruplarına göre dağılımları nasıldır? Tedavi edilip taburcu edilen hasta sayısı kaçtır?
7. İlimizde Covid19 pozitif ve/veya şüpheli kaç sağlık çalışanı bulunmaktadır? Bunların meslek (hekim, diş hekimi, Eczacı, hemşire, sağlık teknisyeni vb), kurum (ASM, 2. basamak hastane, 3. Basamak hastane) dağılımı nedir?
8. Covid-19 pozitif sağlık çalışanlarının saptanamaması hastalığın diğer sağlık çalışanlarına, hastalara ve sağlık çalışanlarının sosyal çevresine yayılmasını kolaylaştıracaktır. Bugüne kadar kaç sağlık çalışanına test yapılmıştır? Hastalarla temas halinde bulunan ve hastalanma olasılığı yüksek olan sağlık çalışanlarının tamamına neden tarama testi yapılmamaktadır?
9. İlimiz için Haziran ayı sonuna kadar öngörülen hasta sayısı kaçtır? Hastanelerimizde hastalığın tedavisinde bakanlığın kullanılmasını önerdiği ilaçlar var mıdır? Yeterli midir ? Stok durumumuz nedir?
10. Tanısı doğrulanmamış olguların ne kadarında COVID-19 hastalığı için klasik veya muhtemel görüntüleme bulguları saptanmıştır?
11.Pozitif görüntüleme bulguları (akciğer grafisi ve/veya bilgisayarlı tomografi) ile tanının doğrulanması arasında ne kadar süre vardır? Böyle hastaların test sonuçları ile klinik uyum oranı nedir? Klinik olarak çok yüksek ihtimalle Covid 19 olduğu düşünülen ve test sonucu çıkmadan ve/veya test sonucu negatif gelip, kaybettiğimiz hasta var mıdır?
12.Bugün itibarıyla tanısı doğrulanmış ya da olası/kuşkulu COVID-19 hasta yatırılan hastane sayısı kaçtır? Bunların kurumsal/sektörel (Sağlık Bakanlığı, kamu üniversitesi, vakıf üniversitesi, özel sektör) dağılımı nedir?
13. Mevcut haliyle, 1 Haziran’da başlatılan ‘’normalleşme süreci’’ Kentimiz açısından gerçekçi midir?
14. Toplu taşıma araçlarında %50 kapasite sınırlamasının kaldırılması kentimizi için doğrumu dur?
15. Organize Sanayi Bölgesinde Covid-19 pozitif saptanan işletmelerde üretim faaliyetleri ne durumdadır? OSB’ de kurulan test istasyonunda bugüne kadar kaç test yapılmıştır? Pozitiflik oranı nedir?
16. İlimizde sağlık alt yapısı, yoğun bakım ünitelerindeki yatak ve ventilatör sayısı nedir? Sağlık alt yapımız; rutin sağlık hizmetlerinin yanında, mevcutta artan covid pozitif hasta sayıları ve olası ikinci dalgada ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde midir? Olası yetersizlikler için, gereğinde sayının arttırılması için planlamalar yapılmış mıdır?
17. Birinci Basamak ASM’lerde, kamu- özel ayrımı yapılmadan bütün hastanelerde ve Ağız-Diş Sağlığı merkezlerinde ‘’standartlara uygun’’ koruyucu ekipman (cerrahi maske, N-95 ve N-99 maskeleri, dezenfektanlar, kıyafetler, koruyucu gözlükler, sperlikler vb.) eksiği varmıdır? İlimizin koruyucu ekipman stok durumu nedir? Kişisel koruyucu malzeme stoğumuz ve üretim kapasitemiz olası ikinci dalgada ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde midir?
18. İl Pandemi kuruluna Tabip Odası, ilgili dernek ve sağlık emek örgütlerinin temsilcileri neden çağrılmamıştır?
19. İl Pandemi kurulunun bütün üyeleri ilimizle ilgili verilerin tamamını ve kentimizin salgın gerçeğini bilmektemidir? Eğer bilmiyorlarsa Tabip odası olarak kurul üyelerini bilgilendirmeye hazırız. Eğer biliyorlarsa salgın dinamiklerimize göre kentimiz için özelleştirilmiş ek tedbirler düşünmekte midir? Ya da düşünmek için neyi beklemektedir? Yoksa sürü bağışıklığı modeli benimsenip, Gaziantep halkı kaderine mi terk edilmektedir?
Merkezi idarenin önerdiği mevcut uygulamaların kentimizde salgının kötüye gidişini engelleyemediği ve yerelden ek çözümler üretilmesi gerektiği aşikardır. Sessiz kalmak çözüm değildir. Hekimlerin temsilcileri ve bu kentin yurttaşları olarak; bir kez daha İl Kamu İdaremizi halkımızın kaygı ve panik yapmadan salgın gerçekliğiyle yüzleşmesini sağlamak, tedbirlere karşı duyarlılığını arttırmak ve bu sürece aktif katılımını sağlamak için şeffaf ve aktif bir yaklaşıma davet ediyoruz.
Kentimiiz için salgın tehditi can yakıcı biçimde güncelliğini korumaktadır. Bütün bu soruların her birine bilimsel bilgiye dayalı yanıt verilmeli, salgın yönetimiyle ilgili tedbir ve uygulamalar tekrar gözden geçirilmeli ve kentimiz özelinde yeniden planlanmalı ve bu planlama sürecine toplumun tüm kesimleri aktif olarak dahil edilmelidir. Tabip odası olarak her aşamada çözüme katkı sunmaya hazır olduğumuzun bilinmesini istiyor ve halkımızı tedbirli olmaya, kurallara uymaya, sorumluluk almaya ve duyarlı davranmaya davet ediyoruz.
GAZİANTEP-KİLİS TABİP ODASI YK ADINA DR. RAMAZAN SÜRÜCÜ

SABAH GAZETESİ

DETAY GAZETESİ

YURT HABERLERİ

VOA AMERİKANIN SESİ