Güney İlleri Tabip Odaları Tüzük

İLKELER

1. MADDE : (TANIM)

Güney illeri Tabip Odaları Birlikteliği (GİTO), Adana Tabip Odası, Adıyaman Tabip Odası, Gaziantep-Kilis Tabip Odası, Hatay Tabip Odası, Mersin Tabip Odası, Kahramanmaraş Tabip Odası, Şanlıurfa Tabip Odası’nın katılımıyla oluşmuş bir birlikteliktir.

Tabip Odalarının Yönetim Kurullarının kararı ile odalar GİTO’a temsilci gönderirler.(1 yönetim kurulu üyesi, 1 merkez kongre delegesi ve bunların birer yedekleri) Her odadan gelen 2 asil temsilci ile sekreterya işlerini yürütmek üzere seçilen Tabip Odası başkanı birlikte GİTO yürütme kurulunu(GİTO Y.K.) oluşturur.

GİTO birer tüzel kişilik olan odaların birlikteliğidir.

GİTO Üyeleri; GİTO’u oluşturan odalardır.

2. MADDE : (AMAÇ)

6023 sayılı yasanın T.T.B. ve Tabip Odalarına yüklediği görevler çerçevesinde, gerek üye odalar gerekse GİTO-Merkez Konseyi arasında hekimi ve toplumu ilgilendiren konularda iletişim, işbirliği ve eşgüdümü sağlar. Katılımcı demokrasiyi gerçekleştirerek karar alma aşamasında görüş-düşünce ve politikalar üretip tavsiye niteliğinde kararlar alarak katkı ve danışma görevi yapar.

3. MADDE : (GÖREV)

GİTO’nun görevi Türk Tabipleri Birliği ve üyesi tabip odalarına danışmanlık yapmaktır.

a) GİTO’yu Oluşturan Odaların Yetkisi:

Kararlarda söz ve oy hakkı vardır. Toplantılarda rapor sunabilirler.Her oda eşit oranda söz ,yetki ve karar hakkına sahiptir.

b) GİTO Yürütme Kurulu’nun Yetkisi:

Öneri niteliğinde kararlar alan GİTO’un görüşlerini oluşturur.

c) GİTO Yürütme Kurulu Temsilcilerinin Sorumluluğu:

Toplantılara katılmak, toplumun ve hekimin ülke genelindeki yada GİTO bölgesindeki sorunlarıyla ilgili gündemini takip etmek. Sağlık konularındaki sorunları ve çözümleri araştırmak, kararlar için oy kullanmak.

d) GİTO’un Sorumluluğu:

1- Kararlar alırken tüm üyelerini ve tüm hekimlerin haklarını eşit olarak gözetmek.

2- Evrensel hukuk ilkelerine bağlı kalmak.

3- Ülkenin mevcut yasal düzenini göz önünde bulundurarak yasaların iyileştirilmesi için hukuk zemininde çalışmalar yapmak.

4- Hekimliğin bir yaşam biçimi olması gerçeğiyle hekimin etik, deontolojik ve bilimsel değerlerini koruyup geliştirerek, hastaların ve toplumun gözünde hekimin saygınlığını ve onurunu arttırmak.

4. MADDE : (KURULUŞU)

Tanımda belirtilen Tabip Odaları Yönetim Kurullarının belirlediği birer yönetim kurulu üyesi ve birer merkez kongre delegesi ve bunların yedekleri ile sekreterya seçilen tabip odası başkanından yürütme kurulu oluşur.Bu kişilerin toplantıya katılamamaları durumunda vekalet edecek kişi ilgili odanı yönetim kurulu tarafından belirlenir. GİTO İlkelerinde yapılan değişiklikler GİTO’ nı oluşturan odalar tarafında görüşülüp GİTO yönetim kurulu tarafından onaylanması ve GİTO Yürütme Kurulu’nun onayı ile işlerlik kazanır.

a) Sekreterya: GİTO Yürütme.Kurulu üyeliği her oda seçim dönemi hemen sonrasında odalar tarafından belirlenen isimlerden oluşur.Sekreteryayı her tabip odası sıra ile yapacaktır.Tabip Odaları seçimleri sonrası GİTO Yürütme kurulu ve sekreterya olacak il ilk toplantıda belirlenecektir.BİRDEN FAZLA İLİN DAY OLMASI DURUMUNDA HER İLİN BİR OY HAKKI bulunmak kaydı ile fazla oyu alan il sekreterya görevi yürütür.Sekreterya;Yazışmaların yapılması,toplantı yeri ve gününün belirlenmesi,gündem oluşturulması , alına kararların uygulanmasını izlemekle(sağlamakla) görevlidir.Yazışmalarda tutulan dosya bir sonraki sekreterya olan Tabip Odasına devredilir

b) Başkan: GİTO Yürütme Kurulu Başkanlığını sekreterya seçilen Tabip Odası Başkanı yürütür. Başkanın bulunmadığı toplantıda toplantı divanının en yaşlı üyesi başkanlık yapar.

c) GİTO Yürütmr Kurulu sekreteri sekreterya seçilen odanın genel sekreteridir.

Toplantı Divanı: Başkan; GİTO Yürütme Kurulu sekreteri ve toplantıya ev sahipliği yapan odanın başkanı veya belirlediği bir üyeden ve katıldığı takdirde TTBMerkez Konsey üyesinden oluşur.
MADDE : (ÇALIŞMASI)
a) Sekreterya: Merkez Tabip Odası Oda sekreterliği tarafından yürütülür. Sekreterya giderleri GİTO üyesi odalar tarafından üye sayılarıyla orantılı olarak karşılanır
b)Sekretarya seçimi:

1)Her iki yılda bir yapılır.

2)Dönüşümlü olarak yürütülür.

3)İki dönem üst üste yapılamaz.

4)Odalar gönüllülük esasına göre seçime katılır.

5)Sekreterya seçimi, dönemin ilk toplantısında yapılır

6) Yeni dönemin ilk toplantısı bir önceki dönem sekreteryası tarafından yürütülür.

c) Gündem: Toplantı Divanı tarafından hazırlanır. GİTO üyeleri gündem maddeleri ile ilgili önerilerini toplantıdan en geç 25 gün önce yazılı olarak GİTO Başkanlığına bildirirler. GİTO Başkanlığı toplantıdan 10 gün önce kesinleşen gündemi odalara bildirir. Toplantı açılışından önce ek gündem önerisi var ise toplantı divanına sunulur. Uygun görülürse gündeme eklenir.

d) Toplantı:

1- Her toplantı değişik bir ilde en az üç ayda bir yapılır.

2- Toplantı tarihi, yeri ve gündemi bir önceki toplantıda oy çokluğuyla kararlaştırılır.

3- Toplantılarda imza atılarak yoklama yapılır.

4- Konuşma süre ve hakkını toplantı divanı belirler.

5- Üst üste iki toplantıya mazeretsiz katılmayan üyenin GİTO Yürütme Kurulu Üyeliği düşer.

6- İstifa, il dışı tayin, devamsızlık, ölüm geri çağrılma nedeni ile üyeliği düşenlerin yerine o tabip odası yeni üye belirler, yeni üyeyi toplantıdan önce GİTO başkanlığına bildirir.

6. MADDE : (TOPLANTI DÜZENİ)

a) Toplantıları GİTO Başkanı Toplantı divanı ile birlikte yönetir.

b) Toplantılar tüm hekimlere açıktır ve tüm hekimler oy kullanma hakkına sahiptir.

c) Hekim olmayanların toplantıya katılması, toplantı başkanınca GİTO Y.K. üyelerinin oyuna sunulur.

d) Bir öneri sunulduğunda lehte ve aleyhte konuşmacılara verilen süreyi toplantı divanı belirler, önerge sahibi önergesini savunma hakkına sahiptir.

e) Kararlar toplantıdaki hekimlerin oy çokluğu ile alınır.(yarıdan 1 fazlası)

7. MADDE : (KARARLARIN AÇIKLANMASI)

Toplantıda alınan karar ve görüşler tüm hekimlere ve kamuoyuna GİTO başkanlığı yada üye odaların başkanlığınca açıklanabilir.

8. MADDE : (SÖZ HAKKI)

Toplantıda odalardan katılan tüm üyelerin söz hakkı vardır. Söz hakkı olmayanlara bilgisine başvurmak amacıyla başkan tarafından söz hakkı verilebilir.

9. MADDE : (YÖNTEM HAKKINDA)

Yöntem(usul) hakkında söz isteği toplantı başkanlığınca hemen değerlendirilerek uygun görülürse söz hakkı verilebilir.

10. MADDE : (GÖRÜŞMELER)

a) Toplantı başında gündem okunup varsa ek gündem maddelerinin kabulü onaylanıp kabul edilip gündeme eklenerek gündeme seçilir.

b) Gündem maddelere ilgili kurul, komisyon veya kişilerin sunuşlarıyla tartışmaya açılır. Sunuş süresi toplantı başkanlığınca tayin edilir.

11. MADDE : (OYLAMA)

a) Oylama aksi belirtilmedikçe açık ve el kaldırma yöntemi ile yapılır.

b) Açık oylama eşit sonuçlandığında tekrar tartışılır ve yine oylanır eşit çıkması halinde GİTO Başkanı oyu 2 oy sayılır.

12 MADDE :(TUTANAKLAR)

a) GİTOB toplantılarında, Başkanın görev verdiği bir divan üyesi tarafından toplantı tutanağı tutulur.

b) Divan sekreteri tarafından, alınan tüm kararların belirtildiği bir “GİTO KARAR DEFTERİ” tutulur.

c) Divan Sekreter tarafından, alınan tüm kararların ve Divan Başkanlığına sunulan her belge rapor yazı v.b. GİTO adına sekreterya seçilen il tarafından saklanır.

d) Madde 12/c de belirtilen evraklar tüm hekimlere açıktır.

13.MADDE :(TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ)

Tüzük değişikliği önerisi en az dört GİTO Yürütme Kurulu. üyesi tarafından yazılı olarak verilir. GİTO YürütmeKurulu üyelerinin üçte iki çoğunluğu tarafından kabul edildiğinde benimsenir.

14 MADDE : (ÇALIŞMA GRUPLARI)

a) GİTO tavır ve politikalarının belirlenmesi için meteryal üretecek çalışma grupları oluşturabilir. Çalışma grupları sürekli veya geçici olabilir.

b) Çalışma grubu oluşturulması GİTO Yürütme Kurulu üyesi iki hekimin önerisi ile oya sunulur. Salt çoğunluğun oyu ile karara bağlanır.

c) Çalışma grupları en az iki kişiden oluşur.

d) Çalışma grupları kendi içlerinde toplanma, çalışma şeklini belirlemekte serbesttir.

e) Öngörülen çalışmayı tamamlayarak GİTO’a bilgi vermekle yükümlüdürler. GİTO Yürütme Kurulu süreyi belirleyebilir.

f) Çalışma Guruplarında alınan kararlar ve belirlenen eğilimler, GİTO Yürütme Kurulunda onaylanıp, salt çoğunluğun kabul etmesiyle onaylandıktan sonra GİTO Yürütme Kurulunun görüşü olma niteliğini kazanırlar.

g)Sürekli çalıma raporları dışında çalışmasını tamamlayan geçici grupların varlığı sona erer.

15. MADDE .(ÜYELERİN GERİ ÇAĞRILMASI)

Tabip Odaları Yönetim Kurullarının Yönetim Kurulu kararı ile temsilcilerini geri çekme ve değiştirme hakkı vardır. Yapılan değişiklik toplantı öncesi GİTO başkanlığına bildirilir.

16. MADDE (YÜRÜRLÜK)

a) Bu tüzük ilgili Tabip Odaları Yönetim Kurulları tarafından tüzüğün oylanıp, karar defterine yazılması ile yürürlüğe girer.

b) Üye Tabip Odaları Yönetim Kurullarının belirlediği GİTO Yürütme Kurulunun üyeleri GİTO karar defterine yazılması ile GİTOYürütme Kurulu üyelikleri kesinleşir.

17. MADDE :

Bu tüzük 17 maddeden ibarettir.