Güney İlleri Bölge Tabip Odaları Toplantısı

Güney İlleri Tabip Odaları (GİTO)

09 Ekim 2010 Kahramanmaraş Toplantı Tutanağı

09 Ekim 2010 tarihinde Kahramanmaraş Tabip Odası ev sahipliğinde Gaziantep-Kilis, Hatay, Adana, Mersin, Adıyaman, Kahramanmaraş ve misafir olarak Malatya Tabip Odalarının katılımıyla yapıldı.  Toplantıya TTB Merkez Konseyini temsilen Dr. Özdemir Aktan’da katıldı.

Açılış konuşmasını GİTO dönem sekreteryasını üstlenmiş olan Hatay Tabip Odası başkanı Dr. Selim Matkap yaptı. Bunun ardından K. Maraş Tabip Odası başkanı Dr. İrfan Karadutlu konuşmasını yaptı. Konuşmada özellikle K. Maraş’taki Aile Hekimliği hizmet puanlarıyla ilgili sorunlar; Sağlık Müdür Yardımcılarının Aile Hekimliğine geçişteki olumsuz tavırları; Sağlık Müdür Yardımcılarının ve Sağlık Müdürünün işyeri hekimliği ile ilgili olarak yaptıkları etik ve yönetmelik dışı uygulamalar vurgulandı. Ayrıca Aile Hekimliği uygulamasıyla beraber K.Maraş ilindeki hastane acillerinde yaşanması olası olumsuzluklar dile getirildi.

Dr. Özdemir Aktan TTB Merkez Konseyinin gündemindeki Tam Gün, Aile Hekimliği uygulaması, Şiddete Karşı Sıfır Tolerans Grubu ve İşyeri Hekimliği konularıyla ilgili kısa bilgiler verdi. Daha sonra planlı gündeme geçildi.

Adana Tabip Odasından Dr. Ömer Eşki uygulamanın başladığı illerde Aile Hekimliğinin ve hekimlerin sorunlarını ve nasıl bir süreçle karşılaştıklarını anlattı. Geleceğe dair öngörülerini soru-cevap şeklinde özetledi.

Mersin Tabip Odası genel sekreteri Dr. Tayyar Şaşmaz Aile Hekimliği uygulamasına geçilen illerde Aile Hekimleri – oda ilişkilerini deneyime dayalı anlattı. Aile Hekimliği için ayrı dernek ya da ayrı bir kol kurmaktansa Pratisyen Hekimlik Kolu içinde çalışma grubu oluşturmanın daha iyi bir yöntem olabileceği ortak olarak değerlendirildi.

Adana Tabip Odasından Dr. İsmail Bulca işyeri hekimliği alanında son dönemde meclisten geçirilen ve tasarı olarak bekleyen yasalarla ilgili ayrıntılı bilgi verdi. CHP tarafından Anayasa Mahkemesine götürülen yasanın bu haliyle iptalinin beklendiğine ait öngörüyü belirtti.

Dr. Rıza Mete (TİG) Tanıyla İlgili Gruplar uygulamasının getirdiği yeniliklerle ilgili bir sunum yaptı.

Dr. Tayyar Şaşmaz (Mersin) 2009 yılında Mersin ilinde çalışan doktorlara yönelik yapılan “Hekim profili çalışmasını” sundu.

Son olarak, Dr. Hamza Ağca (Gaziantep) “sağlıkta şiddet uygulamalarına karşı GİTO refleksi” konulu bir sunum yaptı. Bu sunum sonrası yapılan ortak değerlendirmede şiddete uğrayan hekimin bağlı olduğu odanın, birliğin diğer odalarını en kısa sürede konuyla ilgili olarak bilgilendirmesi ve buna ilişkin eş zamanlı ya da en kısa zamanda basın açıklaması yapılması konusunda görüş birliğine varıldı.

Toplantı, bir sonraki toplantının Ocak 2011 de Adana’da yapılması kararıyla tamamlandı.

GİTO TOPLANTISI: GAZİANTEP-KİLİS, ADANA-OSMANİYE, ŞANLIURFA, HATAY, MERSİN, ADIYAMAN, KAHRAMANMARAŞ Tabip odalarının başkan ve temsilcileri ile 18.04.2009 günü ŞANLIURFA da yapıldı.

GÜNDEM

1-Hatay Tabip Odasının “Hekimlerin beklentileri” başlıklı çalışmanın sonuçları

2-Kamu hastane birlikleri yasa tasarısının değerlendirilmesi

3-Sağlık Bakanlığının devlet hastanesi başhekimliklerine gönderdiği “Hekimlerin fiziksel ve ruhsal verimliliklerinin tespiti” konulu yazısının değerlendirilmesi

4-Adana, Mersin, Hatay kıyı şeridinde kurulacak 17 termik santralin sağlığa etkilerinin değerlendirilmesi

5-Adana’da Aile hekimliğinin altıncı ay değerlendirilmesi

6-İşyeri hekimliğinde güncel durum ve öneriler

7-Tam gün yasa taslağı değerlendirilmesi

8-Tıp Eğitimde Kriz

9-Oda denetimleri ile ilgili ortak tavır geliştirilmesi konuları görüşüldü.


1-Hatay Tabip Odasının “Hekimlerin beklentileri” başlıklı çalışmanın sonuçları

Hekimler, çalışma ortamını %24’ü iyi, %72’si orta, %28’i kötü tanımlamışlar, %54’ü çalışma koşullarında (sözel olanlarda dahil) şiddet gördüklerini belirtmişlerdir. Ankete katılanların %9’u kaza geçirdiğini; % 66’sı işyerinde yeterli dinlenemediğini belirtmiştir. Sağlık kurumlarının çalışma koşullarının, hizmetin gerekleri için yeterli olmadığını, bina fiziki durumunun, donanım ve tıbbi malzeme gereksinimlerinin tam anlamı ile eksiksiz ve zamanında karşılanması gerektiğinin açık olduğunu belirtmişlerdir. İyi bir yönetimin, çalışan ve hasta memnuniyeti için en önemli öğe olduğunu belirtmişlerdir. Toplantıya katılan üyeler belirtilen konularda eksiklerin giderilmesini beklediklerini ve işbirliğine açık olduklarını beyan etmişlerdir.

 

2-Kamu hastane birlikleri yasa tasarısının değerlendirilmesi

Siyasi iktidarın çıkartmayı düşündüğü bu yasa ile amacın personel istihdam yapısını değiştirmek olduğu, 2. basamağın özelleştirilmesi ve çalışanların sözleşmeli olmaya zorlandığı açıkça görülmektedir. Bu yasa taslağında; yönetim kurullarında, sadece parayı bilenler ve para hesabı yapabilenlerin olması düşüncemize dayanak olmaktadır. Ayrıca hastaneleri sınıflandırmanın halkın sağlığa ulaşmasına engel oluşturduğu da görülecektir. Parası olanın kaliteli sağlık hizmeti alacağı, olmayanların konu üye tabip odaları ile izlenmekte ve her türlü eylem ile halka olumsuz etkileri anlatılmaya çalışıldığı bilinmelidir. Konuyu izlemek ve değerlendirmek için üye yedi odadan birer temsilci ile komisyon kuruldu.

 

3-Sağlık Bakanlığının devlet hastanesi başhekimliklerine gönderdiği “Hekimlerin fiziksel ve ruhsal verimliliklerinin tespiti” konulu yazısının değerlendirilmesi

Sağlık Bakanlığının Ocak 2009 tarihinde devlet hastanesi başhekimliklerine hastanede çalışan hekimlerden yeterli verim alınamayanların tespit edilerek bakanlığa bildirilmesini istediği yazının amacının “Kamu Hastane Birlikleri Pilot Yasası”nın da gruplandırılan hastaneler gibi hekimlerinde sözde “verimliliklerine” göre gruplandırma amacı taşıdığı kanaatine varıldı. Hekimlerin hastaneye para kazandırmalarını bir gereklilik ve bunu da verimlilik olarak gören anlayışın hekimlere anlatılması gerektiğine karar verildi.

 

4-Adana, Mersin, Hatay kıyı şeridinde kurulacak 17 termik santralin sağlığa etkilerinin değerlendirilmesi

Doğal yaşamın bozulmasına, bölgede turizmin, tarımın ve balıkçılığın zarar görmesine neden olan termik santrallerin bölgeye zarar vermesinin önlenmesi için çalışma yapılması gerekmektedir. Kömürden dolayı tarım ürünleri yurtdışına satılamazken, 17 termik santralin kümülatif zararının daha büyük olacağı açıktır. Çevreye zarar vermeyen, yenilenebilir (Güneş, Rüzgar vs.) enerji önceliğimiz olmalıdır. Termik santrale ek olarak Mersin Akkuyu’da yapılması planlanan nükleer santralde bu konu ile birlikte değerlendirilmelidir. Bu konuda diğer meslek odaları ile işbirliği yapılması, kendi odalarımız arasında bir komisyon kurulması gerekmektedir.

 

5-Adana’da Aile hekimliğinin altıncı ay değerlendirilmesi

İş barışının geçici görevlendirmelerle bozulduğu, aile hekimliği uygulamasının başladığında dillendirilen, hekimin sahaya çıkması sözünün, geçerli olmadığı, veri toplamanın gerçekleşmediği, bütün illerde farklı uygulamaların olduğu, standardın olmadığı Aile Hekimliği uygulamalarının üyelerde ekonomik memnuniyet oluşturmasından başka yararı olmadığı açıktır. Bu ekonomik iyileşmenin de bir güvencesinin olmadığı bilinmektedir. Bu güne kadar Sağlık Bakanlığının değerlendirme yapmamış olması manidardır. Ülke gerçeklerine uygun, iş barışını, iş güvencesini koruyan, sağlık hizmetini bütünlüklü olarak ele alan model meslek odaları ile birlikte ortaya konmalıdır.

 

6-İşyeri hekimliğinde güncel durum ve öneriler

İşyeri hekimliğin de yasal süreç sürdürülmekle birlikte sendika ve barolarla birlikte sahada ortak hareket edilebileceği görünmektedir.

 

7-Tam gün yasa taslağı değerlendirilmesi

Tam Gün yasa taslağı ile, haftalık çalışma saatleri azalmış görünse de angarya çalışmanın söz konusu olabileceği, düşük maaş, yüksek prim esasına göre çalışılacağı, dinlenme saatleri ve tatillerin azalacağı görülmektedir. Hekimlerin İş güvencesini ve gelir seviyesini azaltan taslağa bu hali ile katılmamız zor görünmektedir.

 

8-Tıp Eğitimde Kriz

Öğretim üyelerinin çalışma koşulları yeterli olmadığı sürece, il dışı görevlendirme yapılması çözüm olmayacaktır. Üniversite hastanelerini işletme gibi çalıştırmak, hizmet satın almak yerine kadrolar gözden geçirmek gereklidir. Mesai saatlerinde eğitim yapmayıp hasta bakın diyen yazılar yazmak üniversite hastanelerinin işletmeleştirilmesine yol açacaktır. Üniversite hastanelerinde eğitim ve hizmet dengesi, hizmet lehine değişiyor iken yeni üniversite ve fakülte açmak nasıl açıklanabilir?

 

9-Oda denetimleri ile ilgili ortak tavır geliştirilmesi konuları görüşüldü.

Tabip Odaları meslek odasıdır. Gelirini üye aidatları ile sağlar. Hesabını üyelerine verir. Bu da her yıl yapılan olağan kongrelerle yapılmaktadır. Kendi denetleme mekanizmaları vardır. Mesleki bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü kaybetmemek için denetimlere izin verilmeyecektir.

 

Dr. Fethi ALBAYRAM                                           Dr. Rıza METE

GAZİANTEP-KİLİS TABİP ODASI BAŞK.          ADANA-OSMANİYE TABİP ODASI BAŞK.

           Dr. Şahin AKSOY                                                 Dr. Tacettin İNANDI

ŞANLIURFA TABİP ODASI BAŞK.                             HATAY TABİP ODASI BAŞK.

         Dr. Aytuğ ATICI                                               Dr. Mehmet Necip GÜRLEVİK

MERSİN TABİP ODASI BAŞK.                                ADIYAMAN TABİP ODASI BAŞK.

                   Dr. Mehmet Ali DÜZKALE

                      KAHRAMANMARAŞ TABİP ODASI BAŞK.